O projekcie

Tytuł projektu: Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości na terenie Gminy Miasto Krosno

Opis i cele projektu:

Projekt obejmuje budowę budynku biurowo-produkcyjnego inkubatora przedsiębiorczości wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, chłodniczą wentylacyjną i klimatyzacyjną oraz z infrastrukturą zewnętrzną: zagospodarowaniem terenu (parkingi i drogi wewnętrzne), ogrodzeniem, dwoma zjazdami oraz podstawowym wyposażeniem.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie poziomu przedsiębiorczości i samozatrudnienia na obszarze MOF Krosno oraz wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym działalności innowacyjnej.

Grupę docelowa odbiorców projektu stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Zakłada się, że z oferty Inkubatora korzystać będzie „stale” około 11 firm inkubowanych, czyli takich, którym udzielane jest wsparcie na początkowym etapie działalności. Tym firmom udzielane będzie wsparcie doradcze oraz korzystać będą one z zasobów biurowych, bądź magazynowych i produkcyjnych Inkubatora. Zrealizowana zostanie hala produkcyjna, w której zostanie wydzielonych kilkanaście modułów produkcyjno-usługowych przeznaczonych dla beneficjentów inkubatora. Poprzez udostępnienie nowoczesnego inkubatora, wyposażonego w podstawowe, niezbędne do rozpoczęcia działalności środki trwałe (wyposażenie biur i sal konferencyjnych) oraz stworzenie szerokiej oferty usług np. doradczych i specjalistycznych dla inkubowanych firm zrealizowane zostaną cele I osi priorytetowej oraz cel działania 1.3. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie lepszych warunków dla tworzenia i rozwoju MŚP. Przedsięwzięcie jest zgodne z regionalną inteligentną specjalizacją określoną w Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2014- 2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3) –projekt zakłada, że inkubator nastawiony będzie na następujące branże: lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, motoryzacja, informatyzacja i telekomunikacja. W wyniku realizacji projektu wzrośnie dostępność terenów i infrastruktury oferującej warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

 Okres realizacji: IV kwartał 2018 r. – III kwartał 2021 r.

 Wartość projektu: ok. 31 334 128 zł

 Dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - ok. 21 481 142 zł